Byggen som sätter säkerheten främst

Pålitliga arbetsgivare står alltid högt i kurs. I en del branscher måste arbetsgivarna vidta flera åtgärder för att kunna locka till sig de bästa medarbetarna. Det kan exempelvis handla om en god löneutveckling, intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. En annan viktig faktor är säkerheten på arbetsplatsen. Tyvärr tenderar vissa arbetsgivare att glömma denna viktiga faktor. 

Byggbranschen är enligt lag skyldig att genomföra säkerhetsåtgärder. Arbetarnas liv står nämligen på spel. Tyvärr sker det olyckor i denna bransch som ibland hade kunnat förhindrats.

En arbetsgivare inom byggbranschen måste hela tiden genomföra ett kontinuerligt säkerhetsarbete. Det kan exempelvis handla om att utforma arbetsplatsen så att sannolikheten för olyckor minskar.

En annan viktig åtgärd är att utbilda de anställda. Det är nämligen personerna som aktivt arbetar på bygget som löper störst risk att råka ut för en olycka. Ibland kanske olyckan sker för att den anställde inte varit tillräckligt vaksam.

Det är därför av stor vikt att investera i utbildning. Om företaget saknar kompetens eller resurser kan man ta hjälp av ett externt utbildningsföretag. Bra kurser för dig som vill jobba inom bygg hittar du hos Basutbildarna.

Dessa utbildningar betonar vikten av att alltid ha ett risktänk. Utbildningarna lyfter också vikten av att vara alert och inte slarva. Detta kan visserligen vara lättare sagt än gjort. När man börjar arbeta tidigt på morgonen kan man både vara trött och lite irriterad.

I dessa fall är det viktigt att risktänket sitter i ryggraden. Detta kan uppnås genom en god kunskap om de situationer som historiskt sett har legat bakom flest olyckor.

Exempel på åtgärder som ökar säkerheten 


Arbetsmiljöverket har listat ett antal faktorer som är viktiga. Dessa faktorer måste finnas med i hela processen – från grunden till färdigställande.

  • En byggarbetsplats uppstår inte från tomma intet. Det finns alltid en detaljplan som beskriver hur bygget ska fortlöpa, samt vilka delar som är viktigast. Under denna process bör man också inkludera de olika säkerhetsfaktorerna.
  • Det är betydligt enklare att åtgärda eventuella problem under planeringsstadiet. Det är dessutom betydligt enklare att identifiera kommande säkerhetsrisker. Av den anledningen bör man aldrig slarva med riskfaktorerna under planeringsstadiet.
  • När det praktiska arbetet har börjat bör samtliga anställda vara medvetna om riskområdena. Detta kan göras på olika sätt. Arbetsgivaren kan bland annat gå igenom varje enskild risk. Man kan också trycka upp grafiskt material som pekar ut områden som kräver försiktighet.
  • Ibland finns det en ombudsman eller dylikt som kan inspektera arbetsteknikerna under byggets gång. Detta kontinuerliga arbete är enormt viktigt. Säkerhetsprocessen måste fortgå så länge projektet är vid liv. Det behövs ofta en person inom företaget som tar ansvar för dessa frågor, och säkerställer att reglerna efterföljs. 
  • Kontrollarbetet handlar inte bara om att identifiera direkta livsfaror. Det handlar minst lika mycket om att arbeta på ett sätt som inte är skadligt för kroppen. Det är nämligen ingen hemlighet att fysiska arbeten kan vara skadliga för kroppen. 
  • Skador på jobbet leder till stora kostnader både för företaget och individen. Sjukskrivningar leder nästan alltid till ett inkomstbortfall. Det går inte heller att uppskatta det personliga lidandet som detta ofta innebär.

Behöver du hjälp med säkerhetsarbetet? Med Basutbildarna kan du växa inom ditt yrke. Dessa utbildningar ger de anställda chansen att utveckla deras kunskaper inom bygg. De kommer kunna arbeta på ett säkrare sätt, samtidigt som kunskapen skapar möjligheter för andra arbetsuppgifter.

Tillstånd och tillförlitlighet


Viktigt med byggen som respekterar arbetsmiljön och sätter säkerheten främst. För större projekt krävs en omfattande planeringsfas. Projektledaren måste kunna uppvisa en rad olika tillstånd för att ens få påbörja bygget.

Det är också vanligt med kontrollinspektioner när bygget är i gång. Detta har vi visserligen pratat om tidigare, men vi har inte nämnt konsekvenserna för ett bristande säkerhetsarbete. Arbetsmiljöverket kan nämligen tilldela viten till företag som inte följer reglerna.

De kan också vidta åtgärder för att stänga ner bygget, även om detta är relativt ovanligt. Som arbetsgivare måste man alltså respektera arbetsmiljön under alla etapper av projektet. Detta är också en fråga om tillförlitlighet. Ryktet om ett företag som fuskar tenderar att sprida sig fort. Detta leder i sin tur till inkomstbortfall samt problem med att få kunder.

Byggarbetsbranschen är inte alltid enkel att vara verksam inom. Det är en bransch som är hårt kontrollerad av myndigheter, och som kräver investeringar i saker som inte direkt skapar ett värde för företaget.

Man kan fråga sig hur det har blivit så? Varför måste byggföretag investera i säkerhetskurser samt extrautrustning?

Det enkla svaret är de olyckor som historiskt sett varit vanligt förekommande i branschen. I takt med en ökande välfärd har man mer eller mindre skapat en nolltolerans mot dödsfall på arbetsplatsen. Om man ska kunna förhindra detta måste man investera pengar i saker som kanske inte ur ett direkt perspektiv skapar värde.

En annan anledning är att byggbranschen historiskt sett har präglats av fusk. Detta kan vi bland annat se genom antalet branschverksamma som inte betalar skatt. Ibland tar företagen in personal från andra länder.

Kontrollapparaten för att kontrollera dessa personer är begränsad. Det kan därför handla om personer som saknar relevanta utbildningar samt risktänk. 

Förhindra olyckor

Olyckorna kan förhindras med systematiskt arbetsmiljöarbete. I grund och botten handlar allt detta om att förhindra olyckor. Det fanns en tid i Sverige när dödsolyckor var väldigt vanliga på arbetsplatserna. Idag har vi kommit relativt långt med detta förebyggande arbete.

Dödsolyckor är relativt ovanliga. Man får dock inte glömma att det tog tid att åstadkomma detta. Flera aktörer inom det svenska samhället har gjort en gemensam kraftansträngning.

Regeringen och dess myndigheter har infört regler som arbetsgivare måste följa. Dessa regler har uppdaterats flera gånger genom årens lopp för att ytterligare förhindra olyckor.

I takt med detta har arbetsgivarna blivit bättre och bättre på att följa dessa regler. Ofta finns det flera personer på ett och samma företag som är riskmedvetna. Om det finns brister i den egna verksamheten kommer de se till att åtgärda detta. 

Det har också blivit mer accepterat att gå bakom ryggen på den egna organisationen. Det kan exempelvis handla om en anställd som upptäcker felaktigheter. Om personen inte får gehör hos ledningen kan hen vända sig till myndigheterna.

Allt detta har möjliggjorts av det långsiktiga arbetet som har avsett sänka antalet dödsolyckor. Som företagare och anställd bör man ha detta i åtanke.

En företagare kan exempelvis förbanna sig över de stora kostnader som säkerhetsarbetet kan medföra. En anställd kan i sin tur vara trött på att utföra arbete som inte skapar värde. Ett exempel är när den anställde måste gå kurser eller bli introducerad till olika arbetsplatser. 

Sammanfattning

I den här artikeln har vi gått igenom flera faktorer relaterat till säkerhetsarbetet. Vi har också identifierat risker som kan leda till att människor mister livet på arbetsplatsen.

Historiskt sett har dödsolyckor varit vanligt förekommande. I Sverige har vi dock lyckats sänka antalet olyckor genom att kontinuerligt jobba med säkerhetsfrågorna. Idag kan Sveriges arbetare känna sig relativt säkra när de går till jobbet på morgonen.

Samtliga aktörer på marknaden måste fortsätta arbeta med säkerhetsfrågorna. Företagen måste ta deras ansvar för de anställda. Regeringen måste uppdatera reglerna för att kunna identifiera nya faror på arbetsmarknaden.

Det största ansvaret kanske dock ligger på individnivå. Utbildning kan leda till att samtliga personer på företaget blir riskmedvetna. Det kan också leda till att alla vågar rapportera om oegentligheter.